Playtomic logo Black

MEDDELANDE OM INFORMATION

I ENLIGHET MED AVSNITT 13 I FÖRORDNING (EU) 2016/679

Kära användare,

I enlighet med avsnitt 13 i förordning (EU) 2016/679 (så kallad GDPR) informerar Playtomic SL dig om behandlingen av dina personuppgifter i samband med ditt besök på webbplatsen www.playtomic.com.

Vem kommer att behandla dina personuppgifter?

Dina personuppgifter kommer att behandlas av Playtomic SL (nedan även ”Playtomic”), med säte i 28046 Madrid (Spanien), Paseo de la Castellana 93, som kommer att agera i egenskap av ”personuppgiftsansvarig”; du ska kontakta denpersonuppgiftsansvarigepå följande e-postadress: privacy@playtomic.io

Personuppgifter kan behandlas i Playtomics namn och för dess räkning även av andra vederbörligen utsedda ” personuppgiftsbiträden”, som tillhör följande kategorier, i tillämpliga fall: hostingleverantörer, programvaruleverantörer, arbetsförmedling. Förteckningen över personuppgiftsbiträden finns tillgänglig för dig på begäran.

Den personuppgiftsansvarige har också utsett ett dataskyddsombud (så kallat DPO), som kan kontaktas via e-postadressen: dpo@playtomic.io

Hur och varför kommer vi att behandla dina personuppgifter?

Dina uppgifter kommer att behandlas för specifika ändamål inom olika verksamhetsområden. Nämligen:

(i) Försäljningsändamål

SYFTE

KATEGORIER AV PERSONUPPGIFTER

PRINCIPEN OM LAGLIGHET

LAGRINGSTID

HÄNVISNING TILL REGISTER ÖVER BEARBETNINGSAKTIVITETER

Forskning om nya kunder (klubbar)

Namn

Efternamn

E-post

Telefonnummer

Stad

Land

Genomförande av ett avtal

10 år efter kontakten

S1

Utarbetande av avtal med klubbar

S2

Kontaktformulär / Besvara frågor från potentiella kunder

S3

(ii) Marknadsföringsändamål / Kundupplevelse

SYFTE

KATEGORIER AV PERSONUPPGIFTER

PRINCIPEN OM LAGLIGHET

LAGRINGSTID

HÄNVISNING TILL REGISTER ÖVER BEARBETNINGSAKTIVITETER

Marknadskommunikation

Namn

E-post

Telefonnummer

Samtycke

Fram till återkallandet av samtycket

M1

Utskick av slumpmässiga frågeformulär

M3, CS2

Underlättande av navigering

Cookies och IP-adress

Berättigat intresse

Fram till slutet av sessionen

S4

(iii) Administration

SYFTE

KATEGORIER AV PERSONUPPGIFTER

PRINCIPEN OM LAGLIGHET

LAGRINGSTID

HÄNVISNING TILL REGISTER ÖVER BEARBETNINGSAKTIVITETER

Rekrytering av kandidater

Namn

Efternamn

Kontakter

Genomförande av ett avtal

1 år från mottagandet av meritförteckningen

A1

Förvaltning av kunder (Club Managers) avtalsförhållande

10 år efter kontakten

A3

Fakturering

10 år efter kontakten

A6

(vii) Andra bearbetningar som är allmänt tillämpliga

SYFTE

KATEGORIER AV PERSONUPPGIFTER

PRINCIPEN OM LAGLIGHET

LAGRINGSTID

HÄNVISNING TILL REGISTER ÖVER BEARBETNINGSAKTIVITETER

Underhåll, drift och säkerhet för IT-tjänster

Alla dina personuppgifter

Berättigat intresse

Rättslig förpliktelse

Fram till slutet av interventionen

CT1

Identifiering, analys och hantering av företagsdata för att verksamheten ska kunna bedrivas på ett korrekt sätt

Namn

Efternamn

E-post

Berättigat intresse

Fram till slutet av interventionen

B1

Vi ber er dessutom att ta vederbörlig hänsyn till följande information:

TILLHANDAHÅLLANDE AV DATA

I alla de fall där vi ber om samtycke till behandling av dina personuppgifter är det helt frivilligt att lämna samtycke. Följaktligen kommer underlåtenhet att tillhandahålla dina personuppgifter inte att få några konsekvenser, annat än i form av omöjligheten att behandla uppgifterna för sådana specifika ändamål.

I alla andra fall där vi inte kräver samtycke till behandlingen av dina personuppgifter är tillhandahållandet obligatoriskt och nödvändigt för att följa avtalsmässiga eller rättsliga bestämmelser och för att verksamheten ska kunna bedrivas på ett korrekt sätt. Följaktligen skulle underlåtenhet att tillhandahålla sådan information inte göra det möjligt att uppfylla dessa krav och att bedriva affärsverksamhet på ett korrekt sätt.

Om den registrerade är en juridisk person anser Playtomic inte att det är nödvändigt att förvärva personuppgifter som rör dess representanter eller medarbetare; men i vetskap om att egenskaperna hos den e-postadress som anges vid registrering (till exempel består av strängen namn.efternamn), kan leda till förekomsten av sådana omständigheter, kommer den också att behandla sådana uppgifter på det sätt som anges i detta uttalande som användaren därför åtar sig att leverera till alla sina representanter / medarbetare som, av de skäl som anges ovan, ska överföra till Playtomic deras personuppgifter.

KATEGORIER AV MOTTAGARE.

Utöver de personuppgiftsbiträden som nämns ovan kommer dina personuppgifter att delas med dotterbolag och närstående företag

AUTOMATISERAD PROCESS FÖR BESLUTSFATTANDE

Det finns inga automatiserade förfaranden för beslutsfattande.

ÖVERFÖRINGAR EXTRA EU

ELLER TILL INTERNATIONELLA ORGANISATIONER

Vissa personuppgiftsbiträden kan, när de tillhandahåller sina tjänster till den personuppgiftsansvarige, överföra dina personuppgifter till servrar som finns i länder utanför EU. Observera att inte alla länder utanför EU garanterar samma europeiska säkerhetsstandarder; genom att ge ditt samtycke till behandlingen av dina uppgifter, i förekommande fall, samtycker du också till att de överförs till servrar som finns i dessa territorier.

DEN PERSONUPPGIFTSANSVARIGES BERÄTTIGADE INTRESSE

Den personuppgiftsansvariges berättigade intresse anges för följande ändamål:

(i) Underlättande av navigering / cookies (ref. S4): är korrekt och smidig drift av webbplatsen;

(ii) Underhåll, drift och säkerhet för IT-tjänster (ref. CT1) och (iii) Identifiering, analys och hantering av företagsdata för ett korrekt genomförande av verksamheten (ref. B1): är det korrekta och säkra genomförandet av affärsverksamheten.

Vilka är dina rättigheter?

Du kan utöva följande rättigheter genom att skicka en specifik begäran till den personuppgiftsansvarige på följande e-postadress: privacy@playtomic.io

RÄTT

BESKRIVNING

ACCESS

(se artikel 15 i GDPR)

Den registrerade ska ha rätt att av den personuppgiftsansvarige få bekräftelse på huruvida personuppgifter som rör honom eller henne behandlas och, om så är fallet, tillgång till personuppgifterna och till följande information: syftet med behandlingen, kategorier av behandlade uppgifter, eventuella mottagare, överföring och lämpliga garantier (om sådana finns), period under vilken personuppgifterna kommer att lagras, de registrerades rättigheter, förekomsten av en automatiserad beslutsprocess (om en sådan finns). Den personuppgiftsansvarige tillhandahåller en kopia av personuppgifterna. Om begäran görs på elektronisk väg tillhandahålls informationen i ett allmänt använt elektroniskt format, om inte annat anges.

RECTIFIERING

(se artikel 16 i GDPR)

Den registrerade har rätt att få felaktiga personuppgifter rättade och ofullständiga personuppgifter kompletterade.

ERASUR

(se artikel 17 i GDPR)

Den registrerade ska ha rätt att av den personuppgiftsansvarige begära radering av sina personuppgifter i följande fall: personuppgifterna inte längre är nödvändiga i förhållande till det ändamål för vilket de samlades in eller på annat sätt behandlades, återkallande av samtycke (och det inte finns någon annan rättslig grund för behandlingen), han motsätter sig behandlingen av skäl som hänför sig till hans särskilda situation (och det inte finns några övervägande berättigade skäl för behandlingen), han motsätter sig behandlingen för direkt marknadsföring, personuppgifterna har behandlats olagligt, personuppgifterna måste raderas för överensstämmelse med rättslig skyldighet, uppgifterna har samlats in i förhållande till erbjudandet av informationssamhällets tjänster. Rätten ska inte gälla om behandlingen är nödvändig för att utöva rätten till yttrandefrihet och informationsfrihet, för att uppfylla en rättslig förpliktelse, för att utföra en uppgift av allmänt intresse eller som ett led i myndighetsutövning, av hänsyn till allmänintresset på folkhälsoområdet, för arkivändamål av allmänt intresse, vetenskapliga och historiska forskningsändamål eller statistiska ändamål, för att fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk.

BEGRÄNSNING AV BEHANDLING

(se artikel 18 i GDPR)

Den registrerade ska ha rätt att från den personuppgiftsansvarige erhålla en begränsning av behandlingen om den registrerade bestrider att personuppgifterna är korrekta (under en period som ger den personuppgiftsansvarige möjlighet att kontrollera riktigheten), behandlingen är olaglig (men den registrerade motsätter sig radering av personuppgifterna och begär en begränsning av deras användning i stället för radering), den registrerade behöver personuppgifterna för att fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk e den registrerade har utövat rätten att invända (medan den personuppgiftsansvarige verifierar att det finns berättigade och övervägande skäl), även om den personuppgiftsansvarige inte längre behöver personuppgifterna.

OBJEKTION

(se artikel 21 i GDPR)

Den registrerade ska ha rätt att invända mot behandling av personuppgifter om (i) den grundas på allmänintresse eller berättigat intresse, och (ii) om personuppgifterna behandlas för direkt marknadsföring, inklusive profilering.

DATAPORTABILITET

(se artikel 20 i GDPR)

Den registrerade ska ha rätt att få de personuppgifter som rör honom eller henne, som han eller hon har tillhandahållit en personuppgiftsansvarig, i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format (tillämpligt på automatiserade beslutsprocesser).

TILLBAKAKALLANDE

(se artikel 13, d.2, d)

Den registrerade har rätt att när som helst återkalla sitt samtycke utan att det påverkar lagligheten i den behandling som grundar sig på samtycket före återkallandet.

KLAGOMÅL

(se artikel 13, d.2, d)

Den registrerade har rätt att lämna in ett klagomål till en tillsynsmyndighet.

Förtroendeingivande, Playtomic SL